silversmeden.hsbbrfwebb.se|brfsilversmeden@telia.com
Brf Silversmeden från A-Ö2021-05-28T10:31:04+01:00

Här kan du läsa blandad information som är bra att känna till om din bostad och föreningen.

Altan
Att anlägga en altan i markplan kräver inget tillstånd. Att bygga ett staket runt din altan kräver däremot tillstånd från föreningen.

Badrum
Som bostadsrättshavare ansvarar du för allt som finns ovanför avloppet, det vill säga även tätskiktet och att golvbrunnen är godkänd. Vattenskador på grund av läckage i badrum är vanligt förekommande, så var extra vaksam och håll uppsikt över anslutningar och att ytskiktet är tätt.

Bostadsrättstillägg
Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg för alla bostäder genom Länsförsäkringar. Försäkringsnumret är: 2896361.
Skada som enbart berör bostadsrättsförsäkringen (t ex skada på kyl/frys) kan du anmäla direkt till Länsförsäkringar på tfn nr 040-633 91 58 eller e-post: hsbskada.skane@lansforsakringar.se. Kontakta vicevärden om du behöver hjälp.

Hemförsäkring för ditt lösöre måste du teckna själv.

Brandvarnare
Brandvarnare är en billig livförsäkring som ska finnas i alla bostäder. Du bör funktionspröva ditt brandlarm regelbundet.

Bruna påsar (påsar för matavfall)
Soppåsar för organiskt avfall finns att hämta i soprummen.

Bygglov
Många förändringar i bostaden kräver bygglov. Alla förändringar, även de som kräver bygglov, skall godkännas av föreningen innan renovering påbörjas. Olovligt byggande kan leda till höga straffavgifter och i vissa fall även till vite. För ytterligare information kontakta styrelsen i dessa frågor. Du kan även kontakta vicevärden.

Blankett för anmälan av renovering hittar du här.

Diskmaskin
Diskmaskiner ska ska kopplas in fackmässigt enligt de regler som gäller med vattenstopp och skyddsbalja undertill, för att undvika att läckage uppstår.

Fasad
Ingrepp på fasaden får inte göras utan godkännande av styrelsen.

Felanmälan
Som bostadsrättshavare är du skyldig att anmäla fel och brister i byggdelar eller rör/ledningar som föreningen ansvarar för. Om möjligt ska du kontakta föreningens vicevärd för åtgärd innan du gör en formell felanmälan. Du når föreningens vicevärd Mats Nilsson på vardagar mellan kl 9.30-11.30 på 070-52 07 044. Om vicevärden inte kan avhjälpa problemet lämnar du din felanmälan till HSB här eller på 042-19 95 90. Läs mer om vad vicevärden kan hjälpa dig med här.

Fläktar
Se under “ventilation”.

Garage
Garageplatsen får inte användas till magasinering av saker, inte heller bildelar.

Golvbrunnar
Vid renovering av våtrum är du skyldig att se till så att golvbrunnen är av godkänd modell. Kontakta gärna vicevärden innan arbetet påbörjas för mer information.

Golvvärme
Du får inte koppla på golvvärme till lägenhetens värmesystem. Vid renovering av badrum kan du istället lägga in golvvärme med el, så kallad komfortvärme.

Handdukstork
Handdukstorkar får sättas upp men ska godkännas av styrelsen i förhand.

Hemförsäkring
Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg för alla bostäder, men hemförsäkring för ditt lösöre måste du teckna själv.

Häckar
Häckar får inte tas bort eller bytas ut mot staket eller plank utan tillstånd från styrelsen. (Se vidare under tomtskötsel)

Kranar
Droppande kranar ska åtgärdas av bostadsrättshavaren utan dröjsmål. Visste du att en droppande kran kan förbruka så mycket som upp till 40 000 liter vatten på ett år? (Källa nsva.se)

Luftkonditionering
Det är inte tillåtet att installera luftkonditioneringsaggregat med utvändigt monterad kompressor.

Markiser

Du får sätta upp markis efter tillstånd från styrelsen. För att få tillstånd krävs att färgen ska passa in i omgivningen. Bostadsrättshavaren ansvarar för att markisen monteras ner vid behov t ex vid underhåll av fastigheten. Vid borttagande ska väggen återställas.

Mur
En mur med en höjd över 50 cm är alltid bygglovspliktigt oavsett utformning. Oavsett höjd ska alltid styrelsen kontaktas. (Ändrat 2018-04-26)

Paraboler
Du får sätta upp en parabol efter tillstånd från styrelsen. Paraboler får dock inte monteras så att de syns över taknocken. Vid nedmontering ska väggen återställas.

Plank
Med ett plank avses en avgränsning som det svårligen går att se igenom. Det kräver bygglov oavsett höjd.

Soprum
Det är viktigt att vi sorterar rätt både för miljön och för att minimera våra gemensamma kostnader för sophanteringen. Glöm inte att vika ihop kartonger, det sparar mycket plats och förhindrar onödiga tömningar. Större kartonger och icke-sorterbart material, såsom grovsopor, får du själv köra till återvinningsgården på Nordalagatan 1, Ängelholm. Läs mer om källsortering och vad du kan göra för att minska din miljöpåverkan på nsr.se.

Staket
Ett staket som är högst 110 cm högt och till 50 % genomsläppligt för insyn får sättas upp efter tillstånd från styrelsen. Höjden på staket räknas alltid från den lägsta markpunkten. Befintliga staket får ersättas av likadant utan särskilt tillstånd. Staket får inte ersätta häck eller plank utan tillstånd från styrelsen.

Toalettstolar
Rinnande toalettstolar ska åtgärdas av bostadsrättshavaren utan dröjsmål. Visste du att en rinnande toalett kan förbruka så mycket som 300 000 liter vatten på ett år? Det motsvarar 2 700 badkar. (Källa nsva.se)

Toalett/badrum
Om du planerar att ersätta element i badrum mot en handdukstork vid renovering ska styrelsen godkänna detta i förhand. Borttagna element tillhör föreningen och ska lämnas till vicevärden.

Tomtskötsel
För allas trivsel är det viktigt att vår förening är välskött. Du ansvarar för att klippa gräsmattan, rensa eventuella rabatter samt att klippa häckar och beskära träd och buskar så att de inte hänger ut över gångar eller in över grannens tomt. När du klipper din häck som gränsar till en gång eller till ett grönområde så ska du även klippa utsidan av häcken.

OBS! Klipp in din häck så att brevbäraren med lätthet når din brevlåda om den är placerad i häcken. Häcken får ha en maxhöjd på 180 cm. Enligt föreningens stadgar och det tomträttsavtal som tillhör varje lägenhet inom Brf Silversmeden är det bostadsrättshavarens skyldighet att hålla tomten och omgränsande häckar i vårdat skick. Ovårdad tomt kan leda till höga straffavgifter eller vite enligt plan- och bygglagen.

Tvättstugor
Tvättstugorna är bara till för att användas av boende i Brf Silversmeden. Man får endast boka ett pass åt gången samt tvätta maximalt två gånger per vecka.

Uterum
Att uppföra ett uterum kräver bygglov och ska godkännas av styrelsen innan bygglovsansökan lämnas in. Efter beslut om bygglov ska styrelsen åter kontaktas för godkännande. Föreningens regler gäller för bortledning av takvatten till befintlig dagvattenavrinning.

Ventilation
Ventilationen är injusterad i varje bostad. Någon ändring av injusteringen ska inte utföras av någon annan än behörig. Detta gäller även lägenhetens fläktar.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email